Algemene voorwaarden adoptieovereenkomst

Algemene Voorwaarden Dierenopvang Koningen

Deze adoptieovereenkomst is gebaseerd op bruikleen. DIERENOPVANG KONINGEN blijft te allen tijde eigenaar en de adoptant heeft als bruiklener het recht het dier onder zijn hoede te nemen. De adoptant heeft de verplichting om als een goede adoptant op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, te verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen voor dieren geldende maatstaven van goede verzorging. Hieronder valt voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting.

De adoptant heeft altijd een proefperiode van 3 weken. Blijkt binnen deze periode dat de adoptant het dier niet kan houden, dan is de adoptant verplicht het dier terug te brengen naar Dierenopvang Koningen. De adoptant ontvangt het aankoopgedrag minus € 13,- administratiekosten terug door middel van een bankoverschrijving.

De proefperiode kan alleen in overleg met Dierenopvang Koningen worden verlengd met nogmaals 3 weken. Blijkt binnen deze periode dat de adoptant het dier niet kan houden, dan is de adoptant verplicht het dier terug te brengen naar Dierenopvang Koningen. De adoptant ontvangt het aankoopgedrag minus € 13,- administratiekosten terug door middel van een bankoverschrijving.

Het is de adoptant verboden het dier af te staan aan derden of te verkopen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Dierenopvang Koningen.

Is het voor de adoptant niet langer mogelijk om voor het geadopteerde dier te zorgen, dan wordt het dier in overleg met Dierenopvang Koningen teruggebracht naar Dierenopvang Koningen. De adoptant betaalt het dan geldende afstandstarief.

Wordt het dier ziek binnen 2 weken na adoptie, dan kan de adoptant hiervoor een vergoeding krijgen. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Er moet een vermoeden bestaan dat het dier dit bij Dierenopvang Koningen al onder de leden had.
 2. Kosten worden enkel vergoed na overleg van de adoptant met Dierenopvang Koningen.
 3. Kosten worden vergoed tot een maximum van € 100,- voor honden en € 50,- voor katten.
 4. Kosten die redelijkerwijs vallen onder te verwachten kosten van het houden van een die vallen buiten deze vergoeding. Het gaat hierbij o.a. om de volgende aandoeningen:
  1. Tandheelkundige problemen
  2. Inentingskosten
  3. Chronische aandoeningen
  4. Oude fracturen of andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Overige dieren bij adoptant thuis vallen buiten deze vergoeding.

Dierenopvang Koningen streeft er naar om alle dieren gesteriliseerd of gecastreerd te plaatsen. Is het dier niet gesteriliseerd of gecastreerd, dan is de adoptant verplicht om dit te laten doen zodra dit medisch verantwoord is of het dier de juiste leeftijd heeft bereikt. De kosten hiervoor zijn voor de adoptant.

Het is de adoptant verboden om met het dier te fokken. Hierop staat een boete op van € 454,-.

De adoptant is verplicht om bij verhuizing of bij verandering van telefoonnummer deze wijziging zo snel mogelijk door te geven aan Dierenopvang Koningen.